RODO w Torbacz Sp. z o. o. – informacja dla klientów dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Torbacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, Danusi 5/2, 80-434 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832773100.

2. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Torbacz Sp. z o. o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

3. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach:

a. Zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy przez cały okres jej obowiązywania - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) Rodo.

b. Wykonania ciążących na Torbacz Sp. z o. o. obowiązków prawnych tj. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez cały czas wykonania obowiązków tj. przez cały czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane- podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) Rodo lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku- podstawa prawna art. 6 ust. 1 F) Rodo.

c. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy - podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

d. Tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Torbacz Sp. z o. o. tj. raportowanie, planowanie rozwoju działalności itp. Przez cały okres trwania umowy- podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

e. Weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu i rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji. Dotyczy to także danych uzyskanych przez Torbacz Sp. z o. o. z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę –Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem- podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

f. Marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy- podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

4. Państwa dane mogą być przekazywane:

a. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonaniu wiążącej nas z Państwem umowy tj. naszym agentom pośredniczącym w zawarciu i wykonaniu umowy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podwykonawcom, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

b. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności. 5. Informujemy, że Torbacz sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG).

6. Informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych, Torbacz sp. z o. o nie korzysta z profilowania jak również innego sposobu zautomatyzowanego przetwarzania danych.

7. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres email torbacz@torbacz.com.pl .Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 9. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawa prawną wykorzystania danych jest uzasadniony interes administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, ze wykażemy, iż istnieją : ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Informujemy, że mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Torbacz Sp. z o. o. Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pod nr tel. 583055323 lub mailowo torbacz@torbacz.com.plCopyright © 2017 Torbacz sp. z o.o. – advertising bag factory. All Rights Reserved | Web design: Dwie Lewe Ręce | Web development: Piotr Kowalewski

home page | contact us | offer | rivacy policy | jobs